آبی آسمانی http://skyblue20.mihanblog.com 2018-06-21T04:45:51+01:00 text/html 2017-04-11T13:02:10+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . ولادت امام علی و روز پدر مبارک http://skyblue20.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291772642/hou14224.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="3">امام علی (ع) :</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند</span><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></font><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">نهج البلاغه</span></div> text/html 2017-04-06T06:15:44+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . خدا حفظ کند همین تعداد کم را! http://skyblue20.mihanblog.com/post/53 <font size="2">بعضے از پسر ها واقعا تکند... </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مثلا چقدر کمیابند پسرانی که با دیدن دختری سر به زیر می اندازند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">که حیاے علوی در وجودشان رخنه کرده و چه زیبا حیایی است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پسرانی که خیره خیره دختری را با نگاهشان نمی بلعند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پسرانی که تیکه های آبدارشان بدرقه ی راه دختری نمی شود...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پسرانی که به عمد دختری را تنه نمیزنند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پسرانی که از دختر معصومی سوء استفاده نمی کنند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">قلـــ❤️ــب دختری را نمی شکنند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دختری را به سخره و بازی نمی گیرند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">باز هم خدا حفظ کند همین تعداد کم را!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">پسرانی که در این دنیا سربه زیرند</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اما پیش خدا و امامشان روسفید و سرافراز…</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">آنهایی که وقتی از کنارشان رد می شوی خیالت راحت است که آزاری نمی بینی.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اصلا نگاهت نمی کنند از حیا…!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2" color="#cc0000">چون هنوز حیا یادشان است...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">چون چشمانشان را برای دیدن آقایشان"پاک"نگه داشته اند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">می خواهند سرباز امام زمانشان(عج)باشند..</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">زیرا هنوز <font color="#cc0000">حیای علوے </font>و <font color="#cc0000">غیرت عباســے</font> دارند...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">درود برشما!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">خدا حفظتان کند…!</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2">منبع:https://t.me/Clad_girls</font></div> text/html 2017-03-24T18:32:06+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . قبل از این که دنبال "فاطمه" باشی خودت "علی" باش http://skyblue20.mihanblog.com/post/52 <div>‌<font size="3"> پسر:</font></div><div><font size="3">عشقم یه عکس خوشگل از خودت واسم بفرست</font></div><div><div><font size="3">دختر:</font></div><div><font size="3">چشم،ولی تو محض احتیاط یه عکس از خواهرت واسم بفرست عشقم</font></div></div><div><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شیطان سر پا ایستاده بود.</font></div><div><div><font size="3">سیگارش را خاموش کردو کف مرتبی برای دختر زد.</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پسر بدون معطلی عکس اون یکی دوست دخترش رو واسه دختر فرستاد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شیطان مبهوت مانده بود از کار این 2 خلقت</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">دختر:وای مرسی عزیزم الان عکسمو واست ایمیل میکنم. و عکس دوست دختر برادرش را فرستاد.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پسرک خوشحال وقتی ایمیلشو باز کرد عکس خواهرشو دید</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شیطان نگاهی به آسمان کرد و گفت:خدایا روزگار بندگانت را ببین.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">میگن با هر دستی بدی با همونم میگیری...&nbsp;ناموس مردم رو به بازی نگیرین تا ناموس خودتون محفوظ باشه...</font></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;(<font color="#cc0000">قبل از اینکه دنبال" فاطمه" باشی خودت" علی"باش</font>)</font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2">https://t.me/Clad_girls &nbsp;:منبع</font></div> text/html 2017-03-24T17:46:53+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . سال نو مبارک http://skyblue20.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8290301368/Untitled.png" alt=""></div> text/html 2016-12-25T11:20:41+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . بانو برای تو مینویسم... http://skyblue20.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8279905084/712694bcc04763af725eb8cf87c24b74_425.jpg" alt=""></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">بانو</span></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای تو مینویسم...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تویی که"<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زیباییِ زلیخایی</span>" داری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ولی...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">منش مریم گونه ات،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اجازه نمی دهد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که از آن سوء استفاده کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و نمیگذارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">که زیباییت را دستمایه آزار دیگران کنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کاش کمی از منش تو را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پسرانی داشتند که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یادشان رفته باید وارث"نجابت یوسف"باشند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">https://t.me/Clad_girls &nbsp;:منبع</font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2016-12-06T07:20:40+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . هم دل ؛ هم عمل http://skyblue20.mihanblog.com/post/44 <p><font size="3">بعضی ها میگن:</font></p> <p><font size="3">بابا دلت پاک باشه،کافیه.</font></p> <p><font size="3">نماز هم نخوندی نخون</font></p> <p><font size="3">روزه نگرفتی نگیر.</font></p> <p><font size="3">به نامحرم نگاه کردی اشکال نداره و.......</font></p> <p><font size="3">فقط سعی کن دلت پاک باشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</font></p> <p><font color="#cc0000" size="5"></font>&nbsp;</p> <p><font color="#cc0000" size="5">جواب از قرآن :</font><font size="3">آنکس که تو را خلق کرده است، اگر فقط دل پاک برایش کافی بود ،فقط میگفت آمنوا</font></p> <p><font size="3">درحالی که گفته:</font></p> <p><font size="3">[آمنوا وَ عَمِلوا الصالِحات]</font></p> <p><font size="3">یعنی هم دلت پاک باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> </font></p> <p><font size="3">هم کارت درست باشد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></p> <p><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p><font size="3">اگر تخمه کدو را بشکنی</font></p> <p><font size="3">و مغزش را بکاری&nbsp; سبز نمی شود.</font></p> <p><font size="3">پوستش را هم بکاری سبز نمیشود.</font></p> <p><font size="3">مغز و پوست باید باهم باشد.</font></p> <p><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p><font color="#cc0000" size="5">هم دل ؛ هم عمل</font></p><p><font color="#cc0000" size="5"><br></font></p><p><font color="#cc0000" size="5"><br></font></p><p><font size="3">https://t.me/Clad_girls &nbsp;:منبع</font></p> text/html 2016-12-05T18:20:47+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . سر وقت... http://skyblue20.mihanblog.com/post/43 <p><font size="3">به دکتر گفتم:</font></p> <p><font size="3">همه ی داروهامو میخورم</font></p> <p><font size="3">اما تاثیر نداره...</font></p> <p><font size="3">گفت :سر وقت میخوری؟</font></p> <p><font size="3"></font>&nbsp;</p> <p><font color="#cc0000" size="3">تازه فهمیدم چرا نماز هام تاثیر نداره......</font></p><p><font color="#cc0000" size="3"><br></font></p><p><font color="#cc0000" size="3"><br></font></p><p><font color="#cc0000" size="3"><br></font></p><p><font size="2">https://t.me/nazdike_khodaa &nbsp; :منبع</font></p> <p><font size="3"></font>&nbsp;</p> text/html 2016-07-06T13:16:02+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . عید فطر مبارک http://skyblue20.mihanblog.com/post/41 <p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj59tLh9N7NAhUKtBoKHcNFDBUQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tarafdari.com%2F%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%2F%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586%2F361175%2F%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2581%25D8%25B7%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25DA%25A9&amp;psig=AFQjCNGgkV2FUsQFXJWVb8Tl2tn8Cz02kQ&amp;ust=1467896997905077" data-ved="0ahUKEwj59tLh9N7NAhUKtBoKHcNFDBUQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="601" height="446" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://www.tarafdari.com/sites/default/files/contents/user221367/content-note/fetr.jpg"></a><div align="left"></div><p></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشتیم ؟</font></p> text/html 2016-06-24T16:56:51+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد http://skyblue20.mihanblog.com/post/38 <p align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">امشب این دل&nbsp; یاد مولا می کند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;لیله القدر است&nbsp;و احیا میکند</font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; بشنو ای گوش دلها، بی صدا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نغمه ی&nbsp;« فزت و رب الکعبه» را</font>&nbsp;&nbsp; </p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjw_87Jk8HNAhULWhoKHeCHBl0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fgamlms.com%2F&amp;psig=AFQjCNFm5GkTjTRLv_K8ibWm_AzeCM4s-Q&amp;ust=1466873493114689" data-ved="0ahUKEwjw_87Jk8HNAhULWhoKHeCHBl0QjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="595" height="446" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://gamlms.com/wp-content/uploads/2013/02/323536_TZLBanbi.jpg"></a><div align="center"></div><p></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">ضربت خوردن و شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد</font></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjpjIL6k8HNAhUGlxoKHbpVC2gQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fyaranemahdi6.rozblog.com%2Fpost%2F14&amp;psig=AFQjCNFm5GkTjTRLv_K8ibWm_AzeCM4s-Q&amp;ust=1466873493114689" data-ved="0ahUKEwjpjIL6k8HNAhUGlxoKHbpVC2gQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="595" height="446" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://files.tala.ir/files/content/occasion/40.jpg"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjLic_1lMHNAhVMahoKHVzvBEMQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.afsaran.ir%2Flink%2F997779&amp;psig=AFQjCNFm5GkTjTRLv_K8ibWm_AzeCM4s-Q&amp;ust=1466873493114689" data-ved="0ahUKEwjLic_1lMHNAhVMahoKHVzvBEMQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="396" height="446" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Hjk8TPkS1Nql8V3e3OJhNjFKWYEV0Zznd-yHcx5o3aeMG-QZuTvX9Q/s/w432/"></a></p> text/html 2016-06-23T15:24:01+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . شهید ابراهیم هادی http://skyblue20.mihanblog.com/post/37 <p align="center"> <a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjCnuDJur7NAhVJXhoKHeK6BrwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmehrdadz.blog.ir%2Fpost%2F93&amp;psig=AFQjCNHvs6yt7rJGEMHPKih1IjTzNTZxxQ&amp;ust=1466781217589530" data-ved="0ahUKEwjCnuDJur7NAhVJXhoKHeK6BrwQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="396" height="446" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/PvWDULjyO0PtH3mITB8UnFdjM31twXIgBlPdaV8ZMaSI5ldc7TXmHA/s/w535/"></a></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjCnuDJur7NAhVJXhoKHeK6BrwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.afsaran.ir%2Flink%2F1124074&amp;psig=AFQjCNHvs6yt7rJGEMHPKih1IjTzNTZxxQ&amp;ust=1466781217589530" data-ved="0ahUKEwjCnuDJur7NAhVJXhoKHeK6BrwQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="457" height="446" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/4wAXtCz1DucuseG2_Cv-_Wkt1j6BCB_g57qFEe4J9fw5n5ngffXg7g/s/w535/"></a></p> text/html 2016-06-03T12:09:50+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . رحلت امام خمینی تسلیت باد http://skyblue20.mihanblog.com/post/36 <p style="text-align: center;"><a href="http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-1.jpg" rel="attachment wp-att-43304"><img width="500" height="500" class="aligncenter wp-image-43304 size-medium" alt="عکس نوشته جملات ناب امام خمینی,عکس نوشته امام خمینی,جملات ناب از امام خمینی,امام خمینی عکس نوشته,سخنان ناب امام خمینی,کارت پستال امام خمینی,عکس سخنان امام خمینی" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-1-500x500.jpg" srcset="http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-1-500x500.jpg 500w, http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-1-450x450.jpg 450w, http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-1-150x150.jpg 150w, http://photokade.com/wp-content/uploads/emam-khomeini-photokade-1.jpg 640w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px"></a>&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-IransansBold" size="2">ای امام ای خفته در دامان خاک / ای به هجرت، سینه ما – چاک چاک</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-IransansBold" size="2">جرعه نوش چشمهایت بوده ‏ایم / آری آری مبتلایت بوده‏ایم . . .</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><font face="Mihan-IransansBold" size="2">رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد</font></strong></span></p> text/html 2016-05-16T14:19:22+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . وای بر احوال بعضی ها http://skyblue20.mihanblog.com/post/34 <P align=center><IMG style="WIDTH: 385px; HEIGHT: 521px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s9.picofile.com/file/8277463218/d305b24d231e156.jpg" width=423 height=619></P> text/html 2016-05-16T14:15:00+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . ضرب المثل ژاپنی http://skyblue20.mihanblog.com/post/33 <p align="center"><img height="334" style="height: 307px;" src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/ordibehesht92/dars/zarbolmasal-japanii.jpg"><div align="left"></div></p> text/html 2016-05-16T14:04:02+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . .... http://skyblue20.mihanblog.com/post/32 <p align="center"> <img width="1" height="464" style="width: 447px; height: 463px;" src="http://rozup.ir/up/313135/1393/12/8/8(9).jpg"></p> text/html 2016-05-10T15:42:53+01:00 skyblue20.mihanblog.com تنــــــــــــــــــــــــها . ولادت امام حسین مبارک http://skyblue20.mihanblog.com/post/27 <H5 align=center><SPAN><FONT size=3 face=Mihan-Koodak>&nbsp;امام حسین علیه السلام فرمودند:</FONT></SPAN></H5> <P align=center><STRONG><SPAN><FONT size=3 face=Mihan-Koodak>لا یأمَن یومَ القیامَةِ إلاّ مَن خافَ الله فِی الدُّنیا</FONT></SPAN></STRONG></P> <P align=center><BR><STRONG><SPAN><FONT face=Mihan-Iransans><FONT size=3 face=Mihan-Koodak>کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت</FONT></P> <P align=center><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 442px; HEIGHT: 259px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.picofile.com/file/8250834926/20110704143350906_t_imamhosein90_112.jpg" width=925 height=681></FONT></P></FONT></SPAN></STRONG> <P align=center><SPAN><FONT size=2 face=a172e6dd09cfa09506940040#180a00>&nbsp;<FONT face=Mihan-Iransans>حسین! عاشقانت می‌دانند که تنها با شور حسینی است که می‌توان شیرینی ایمان را چشید<BR>یا حسین! می‌آیی و در دیدار آفتابی تو، خلایق قد می‌کشند؛ اما بلندی مقام تو فراتر از پندار ماست<BR>میلاد تو، آغاز صبحی است که در آن، آفتاب به اشتیاق تماشایت پلک می‌گشاید تا اولین زائر هر روز تو باشد<BR><BR>ولادت امام حسین(ع) بر شما مبارک</FONT><BR><BR></FONT></SPAN></P>