آبی آسمانی tag:http://skyblue20.mihanblog.com 2018-06-21T08:37:03+01:00 mihanblog.com ولادت امام علی و روز پدر مبارک 2017-04-11T13:02:10+01:00 2017-04-11T13:02:10+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/55 تنــــــــــــــــــــــــها . امام علی (ع) : با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزندنهج البلاغه


امام علی (ع) :
 با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند

نهج البلاغه
]]>
خدا حفظ کند همین تعداد کم را! 2017-04-06T06:15:44+01:00 2017-04-06T06:15:44+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/53 تنــــــــــــــــــــــــها . بعضے از پسر ها واقعا تکند... مثلا چقدر کمیابند پسرانی که با دیدن دختری سر به زیر می اندازند...که حیاے علوی در وجودشان رخنه کرده و چه زیبا حیایی است.پسرانی که خیره خیره دختری را با نگاهشان نمی بلعند...پسرانی که تیکه های آبدارشان بدرقه ی راه دختری نمی شود...پسرانی که به عمد دختری را تنه نمیزنند...پسرانی که از دختر معصومی سوء استفاده نمی کنند...قلـــ❤️ــب دختری را نمی شکنند...دختری را به سخره و بازی نمی گیرند...باز هم خدا حفظ کند همین تعداد کم را!پسرانی که در این دنیا سربه زیرنداما پیش خدا و ا بعضے از پسر ها واقعا تکند...

مثلا چقدر کمیابند پسرانی که با دیدن دختری سر به زیر می اندازند...

که حیاے علوی در وجودشان رخنه کرده و چه زیبا حیایی است.

پسرانی که خیره خیره دختری را با نگاهشان نمی بلعند...

پسرانی که تیکه های آبدارشان بدرقه ی راه دختری نمی شود...

پسرانی که به عمد دختری را تنه نمیزنند...

پسرانی که از دختر معصومی سوء استفاده نمی کنند...

قلـــ❤️ــب دختری را نمی شکنند...

دختری را به سخره و بازی نمی گیرند...

باز هم خدا حفظ کند همین تعداد کم را!

پسرانی که در این دنیا سربه زیرند

اما پیش خدا و امامشان روسفید و سرافراز…

آنهایی که وقتی از کنارشان رد می شوی خیالت راحت است که آزاری نمی بینی.

اصلا نگاهت نمی کنند از حیا…!

چون هنوز حیا یادشان است...

چون چشمانشان را برای دیدن آقایشان"پاک"نگه داشته اند...

می خواهند سرباز امام زمانشان(عج)باشند..

زیرا هنوز حیای علوے و غیرت عباســے دارند...

درود برشما!

خدا حفظتان کند…!

منبع:https://t.me/Clad_girls
]]>
قبل از این که دنبال "فاطمه" باشی خودت "علی" باش 2017-03-24T18:32:06+01:00 2017-03-24T18:32:06+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/52 تنــــــــــــــــــــــــها . ‌ پسر:عشقم یه عکس خوشگل از خودت واسم بفرستدختر:چشم،ولی تو محض احتیاط یه عکس از خواهرت واسم بفرست عشقم  شیطان سر پا ایستاده بود.سیگارش را خاموش کردو کف مرتبی برای دختر زد.پسر بدون معطلی عکس اون یکی دوست دخترش رو واسه دختر فرستاد.شیطان مبهوت مانده بود از کار این 2 خلقتدختر:وای مرسی عزیزم الان عکسمو واست ایمیل میکنم. و عکس دوست دختر برادرش را فرستاد.پسرک خوشحال وقتی ایمیلشو باز کرد عکس خواهرشو دیدشیطان نگاهی به آسمان کرد و گفت:خدایا روزگار بندگانت را ببین.میگن با هر دستی بدی با همونم پسر:
عشقم یه عکس خوشگل از خودت واسم بفرست
دختر:
چشم،ولی تو محض احتیاط یه عکس از خواهرت واسم بفرست عشقم
  

شیطان سر پا ایستاده بود.
سیگارش را خاموش کردو کف مرتبی برای دختر زد.


پسر بدون معطلی عکس اون یکی دوست دخترش رو واسه دختر فرستاد.

شیطان مبهوت مانده بود از کار این 2 خلقت

دختر:وای مرسی عزیزم الان عکسمو واست ایمیل میکنم. و عکس دوست دختر برادرش را فرستاد.پسرک خوشحال وقتی ایمیلشو باز کرد عکس خواهرشو دید

شیطان نگاهی به آسمان کرد و گفت:خدایا روزگار بندگانت را ببین.

میگن با هر دستی بدی با همونم میگیری... ناموس مردم رو به بازی نگیرین تا ناموس خودتون محفوظ باشه... (قبل از اینکه دنبال" فاطمه" باشی خودت" علی"باش)https://t.me/Clad_girls  :منبع
]]>
سال نو مبارک 2017-03-24T17:46:53+01:00 2017-03-24T17:46:53+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/50 تنــــــــــــــــــــــــها .
]]>
بانو برای تو مینویسم... 2016-12-25T11:20:41+01:00 2016-12-25T11:20:41+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/49 تنــــــــــــــــــــــــها . بانوبرای تو مینویسم...تویی که"زیباییِ زلیخایی" داریولی...منش مریم گونه ات،اجازه نمی دهدکه از آن سوء استفاده کنیو نمیگذاردکه زیباییت را دستمایه آزار دیگران کنی کاش کمی از منش تو را پسرانی داشتند کهیادشان رفته باید وارث"نجابت یوسف"باشندhttps://t.me/Clad_girls  :منبع
بانو
برای تو مینویسم...
تویی که"زیباییِ زلیخایی" داری
ولی...
منش مریم گونه ات،
اجازه نمی دهد
که از آن سوء استفاده کنی
و نمیگذارد
که زیباییت را دستمایه آزار دیگران کنی کاش کمی از منش تو را 
پسرانی داشتند که
یادشان رفته باید وارث"نجابت یوسف"باشندhttps://t.me/Clad_girls  :منبع

]]>
هم دل ؛ هم عمل 2016-12-06T07:20:40+01:00 2016-12-06T07:20:40+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/44 تنــــــــــــــــــــــــها . بعضی ها میگن: بابا دلت پاک باشه،کافیه. نماز هم نخوندی نخون روزه نگرفتی نگیر. به نامحرم نگاه کردی اشکال نداره و....... فقط سعی کن دلت پاک باشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   جواب از قرآن :آنکس که تو را خلق کرده است، اگر فقط دل پاک برایش کافی بود ،فقط میگفت آمنوا درحالی که گفته: [آمنوا وَ عَمِلوا الصالِحات] یعنی هم دلت پاک باشد هم کارت درست باشد.   اگر تخمه کدو را بشکنی و مغزش را بکاری  سبز نمی شود. پوستش را هم بکاری سبز نمیشود. مغز و پوست باید باهم باشد.   هم بعضی ها میگن:

بابا دلت پاک باشه،کافیه.

نماز هم نخوندی نخون

روزه نگرفتی نگیر.

به نامحرم نگاه کردی اشکال نداره و.......

فقط سعی کن دلت پاک باشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

جواب از قرآن :آنکس که تو را خلق کرده است، اگر فقط دل پاک برایش کافی بود ،فقط میگفت آمنوا

درحالی که گفته:

[آمنوا وَ عَمِلوا الصالِحات]

یعنی هم دلت پاک باشد

هم کارت درست باشد.

 

اگر تخمه کدو را بشکنی

و مغزش را بکاری  سبز نمی شود.

پوستش را هم بکاری سبز نمیشود.

مغز و پوست باید باهم باشد.

 

هم دل ؛ هم عملhttps://t.me/Clad_girls  :منبع

]]>
سر وقت... 2016-12-05T18:20:47+01:00 2016-12-05T18:20:47+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/43 تنــــــــــــــــــــــــها . به دکتر گفتم: همه ی داروهامو میخورم اما تاثیر نداره... گفت :سر وقت میخوری؟   تازه فهمیدم چرا نماز هام تاثیر نداره......https://t.me/nazdike_khodaa   :منبع   به دکتر گفتم:

همه ی داروهامو میخورم

اما تاثیر نداره...

گفت :سر وقت میخوری؟

 

تازه فهمیدم چرا نماز هام تاثیر نداره......
https://t.me/nazdike_khodaa   :منبع

 

]]>
عید فطر مبارک 2016-07-06T13:16:02+01:00 2016-07-06T13:16:02+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/41 تنــــــــــــــــــــــــها . مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام دروآیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشتیم ؟

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

آیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشتیم ؟

]]>
شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد 2016-06-24T16:56:51+01:00 2016-06-24T16:56:51+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/38 تنــــــــــــــــــــــــها . امشب این دل  یاد مولا می کند       لیله القدر است و احیا میکند  بشنو ای گوش دلها، بی صدا        نغمه ی « فزت و رب الکعبه» را   ضربت خوردن و شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد امشب این دل  یاد مولا می کند       لیله القدر است و احیا میکند

  بشنو ای گوش دلها، بی صدا        نغمه ی « فزت و رب الکعبه» را  

ضربت خوردن و شهادت حضرت علی (ع) تسلیت باد]]>
شهید ابراهیم هادی 2016-06-23T15:24:01+01:00 2016-06-23T15:24:01+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/37 تنــــــــــــــــــــــــها .
]]>
رحلت امام خمینی تسلیت باد 2016-06-03T12:09:50+01:00 2016-06-03T12:09:50+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/36 تنــــــــــــــــــــــــها .   ای امام ای خفته در دامان خاک / ای به هجرت، سینه ما – چاک چاکجرعه نوش چشمهایت بوده ‏ایم / آری آری مبتلایت بوده‏ایم . . .رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد عکس نوشته جملات ناب امام خمینی,عکس نوشته امام خمینی,جملات ناب از امام خمینی,امام خمینی عکس نوشته,سخنان ناب امام خمینی,کارت پستال امام خمینی,عکس سخنان امام خمینی 

 

ای امام ای خفته در دامان خاک / ای به هجرت، سینه ما – چاک چاک

جرعه نوش چشمهایت بوده ‏ایم / آری آری مبتلایت بوده‏ایم . . .

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

]]>
وای بر احوال بعضی ها 2016-05-16T14:19:22+01:00 2016-05-16T14:19:22+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/34 تنــــــــــــــــــــــــها .

]]>
ضرب المثل ژاپنی 2016-05-16T14:15:00+01:00 2016-05-16T14:15:00+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/33 تنــــــــــــــــــــــــها .

]]>
.... 2016-05-16T14:04:02+01:00 2016-05-16T14:04:02+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/32 تنــــــــــــــــــــــــها .

]]>
ولادت امام حسین مبارک 2016-05-10T15:42:53+01:00 2016-05-10T15:42:53+01:00 tag:http://skyblue20.mihanblog.com/post/27 تنــــــــــــــــــــــــها .  امام حسین علیه السلام فرمودند: لا یأمَن یومَ القیامَةِ إلاّ مَن خافَ الله فِی الدُّنیا کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت  حسین! عاشقانت می‌دانند که تنها با شور حسینی است که می‌توان شیرینی ایمان را چشیدیا حسین! می‌آیی و در دیدار آفتابی تو، خلایق قد می‌کشند؛ اما بلندی مقام تو فراتر از پندار ماستمیلاد تو، آغاز صبحی است که در آن، آفتاب به اشتیاق تماشایت پلک می‌گشاید تا اولین زائر هر روز تو باشدولادت امام حسین(ع) بر شما مبارک  امام حسین علیه السلام فرمودند:

لا یأمَن یومَ القیامَةِ إلاّ مَن خافَ الله فِی الدُّنیا


کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت

 حسین! عاشقانت می‌دانند که تنها با شور حسینی است که می‌توان شیرینی ایمان را چشید
یا حسین! می‌آیی و در دیدار آفتابی تو، خلایق قد می‌کشند؛ اما بلندی مقام تو فراتر از پندار ماست
میلاد تو، آغاز صبحی است که در آن، آفتاب به اشتیاق تماشایت پلک می‌گشاید تا اولین زائر هر روز تو باشد

ولادت امام حسین(ع) بر شما مبارک


]]>